wtorek, 14 listopada 2017

Spotkanie OFSW - 25 listopada 2017

Szanowne Artystki, Artyści, członkowie i sympatycy Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej,

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad projektami ustaw, które mogą na długie lata zmienić kształt życia artystycznego w Polsce, prawne ramy działania instytucji wystawienniczych, sytuację artystów i pracowników instytucji. Jednak głos naszego środowiska nie jest brany pod uwagę.

We wrześniu tego roku w Krakowie MKiDN zorganizowało konferencję poświęconą sytuacji sztuki i artystów w Polsce. Prym podczas tej konferencji wiedli przedstawiciele Polskiego Związku Artystów Plastyków, powołując się wielokrotnie na „Czarną księgę polskich artystów”, która podsumowywała lata pracy Forum nad poprawą sytuacji socjalnej artystów i ich relacji z artystami Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej nie zostało jednak do samej konferencji zaproszone, a konferencja okazała się kompromitacją organizatorów. Padły obraźliwe i niemerytoryczne słowa pod adresem współczesnych artystów. Padły też propozycje zmian, które mogą być bardzo szkodliwe dla nas jako twórców i trudne do naprawienia w późniejszych latach, jak np. pomysł ZPAP na certyfikację twórców.  

Nie dajmy się zmarginalizować! Zawalczmy o nasz głos!

Spotkajmy się 25 listopada 2017, w sali kinowej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, o godz. 18.00. 

W dyskusji wezmą udział m.in Joanna Mytkowska, Hanna Wróblewska, twórcy i kuratorzy będący członkami OFSW oraz inni zaproszeni goście. 

Podczas spotkania chcemy wyłonić grupę roboczą, która podejmie dyskusję z Ministerstwem i będzie reprezentowała nasze środowisko.

niedziela, 4 czerwca 2017

Wzywamy Muzeum Sopotu do rozliczenia z Artystką.


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec postępowania dyrekcji Muzeum Sopotu wobec Anny Baumgart. Jesteśmy oburzeni sytuacją, w której dyrektor instytucji odmawia wypłaty ustalonego honorarium ustalonego w podpisanej przez obie strony umowie, wykorzystując do tego problemy zdrowotne Artystki.

Anna Baumgart była odpowiedzialna za przygotowanie realizacji Symfonii Syren w Muzeum Sopotu. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia doprowadziła proces produkcji do końca. W dniu wernisażu znalazła się w szpitalu, co było bezpośrednia przyczyną podjęcia przez dyrektor Muzeum arbitralnej decyzji o odwołaniu wydarzenia. Stało się tak mimo zdecydowanego sprzeciwu Artystki i kuratorski projektu, na który składał się m.in. performance oraz wykłady zaproszonych gości. Fizyczna obecność Anny Baumgart nie była uzasadniona i nie wynikała też za zapisów umowy – jednak z trudnych do wyjaśnienia przyczyn dyrektor muzeum postanowiła odwołać przygotowywane od dłuższego czasu wydarzenie a w konsekwencji odmówić wypłacenia wynagrodzenia. 

Po raz pierwszy spotykamy się z tak otwartym przykładem arogancji ze strony osoby odpowiedzialnej za kierowanie instytucją. Nasze odczucia potwierdza, fakt iż do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi na korespondencję w/w sprawie skierowaną do dyrektor Muzeum. 

Domagamy się od władz miasta Sopotu wyjaśnienia okoliczności zaistniałem sytuacji w podległej instytucji oraz niezwłocznego rozliczenia Muzeum z Artystką za wykonana pracę.

czwartek, 23 lutego 2017

Oświadczenie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej w sprawie ataków na Teatr Powszechny w związku ze spektaklem „Klątwa”.


W imieniu członków Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej zwracamy się z apelem do środowisk twórczych i do całego społeczeństwa o solidarność z Teatrem Powszechnym, który jest celem nagonki środowisk fundamentalistycznych, atakujących spektakl „Klątwa”.

W Rzeczpospolitej Polskiej twórczość i ekspresja artystyczna, jak też dostęp do kultury są chronione przez Konstytucję, która w art. 54 gwarantuje wolność słowa i przekonań, zaś w art. 73 –  wszystkim uczestniczkom i uczestnikom kultury – prawo do jej tworzenia, prezentacji i odbioru. To podstawowe prawo do wolności wypowiedzi, z którego tak chętnie korzystają politycy, daje również nam, twórcom, prawo do wolności wypowiedzi artystycznych. Każde działanie artystyczne jest wypowiedzią obywatelską i w tym sensie przysługuje mu swoboda ekspresji, taka sama, jak ta, z której korzystają inni uczestnicy i uczestniczki życia publicznego. 

Ogromny niepokój, szczególnie nas – twórców budzi wybiórcze działanie prokuratury, polegające na wszczynaniu z urzędu spraw bezpośrednio wskazywanych przez polityków.

Dlatego apelujemy do wszystkich środowisk artystycznych w kraju i zagranicą o wyrażenie wsparcia dla zespołu Teatru Powszechnego. Solidarność ludzi kultury i sztuki powinna być głośno słyszalnym głosem w tej sprawie. Prosimy też o wsparcie wszystkich tych, którym bliska jest praktyka kultury. Wolność wypowiedzi, twórczości i ekspresji artystycznej leży bezpośrednio w interesie społecznym nas wszystkich. 

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej.

środa, 18 stycznia 2017

Solidarnie z amerykańskimi pracownikami sztuki

Jako działające w Polsce Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej solidaryzujemy się z amerykańskimi pracownikami sztuki, którzy 20 stycznia podejmą protest podczas objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. W naszej części Europy także narasta kryzys demokracji, który wzbudza w nas takie same lęki o przyszłość. Również tutaj reakcyjni demagodzy żerują na poczuciu krzywdy i podsycają nienawiść.

Jako forum pracowników sztuki uważamy, że obrona demokracji musi zacząć się w miejscu, w którym jest ona najbardziej narażona na erozję – w miejscu pracy. Walka o bezpieczeństwo socjalne, godną płacę i szacunek jest bezpośrednio związana z walką o wolność słowa, prawa kobiet i mniejszości, powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji oraz prawo do życia w przestrzeni wolnej od fundamentalizmu religijnego. Trwałość wszystkich tych praw w ostatnim czasie jest substancjalnie zagrożona. Jedynie szeroki front antyfaszystowski, który połączy walkę o społeczną równość z walką o demokrację i swobody obywatelskie, będzie w stanie dać odpór nadchodzącej fali rasizmu i faszyzmu.

Jako pracownicy sztuki nie zgadzamy się na to, żeby sztuka była jedynie pudrem maskującym nadużycia finansowych czy politycznych elit. Dla nas jest ona narzędziem walki o równe, demokratyczne i różnorodne społeczeństwo ― w imię lepszego, bardziej godnego i świadomego życia.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Solidarity with American art workers


The Civic Forum for Contemporary Art (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej), based in Poland, expresses our solidarity with American art workers, who will rise up on the 20th of January in protest against Donald Trump’s presidency. In our part of Europe, we are witnessing a comparable crisis of democracy that prompts similar anxieties, as reactionary demagogues feed on resentment and stir up hatred.

We believe that the defense of democracy must begin at the site where it is most jeopardized: in the place of work. The struggle for social security, fair wages, and respectful labor relations connects directly with the struggle for freedom of speech, free education, women’s and minority rights, and a society free from racism and religious fundamentalism. All these rights are currently at risk. Only a wide antifascist front, which connects the struggle for equality with the struggle for democracy and freedom, will be able to fend off the coming wave of racism and fascism.

As a coalition of art workers, we do not comply with our artistic or intellectual works being used to beautify or obfuscate abuses committed by financial or political oligarchies (even the Trumps collect art). For us, art should support the struggles for an equal, democratic, and diverse society in the pursuit of a better, dignified, and conscious life.
 
The members of the Civic Forum for Contemporary Art (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej)
 
_________________________________________________
The Civic Forum of Contemporary Art (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej) was initiated in November 2009 by a group of Polish artists, curators and art critics, active in the field of contemporary art.  It was established in order to support the development of this sector by influencing cultural policies and legal frameworks. From 2011 onwards the Forum has focused mainly on the rights of artists and other art workers.  In May 2012 it organized the Art Strike, which raised social awareness about the poverty and disfranchisement of artists, who far too often are reduced to the role of unpaid suppliers of artistic institutions. The Forum struggles for better working conditions in the sector, focusing on such issues as wages for art work, social insurance for art professionals, access to studios, fair and transparent contracts, etc.