wtorek, 18 lutego 2014

Notatka ze spotkania przedstawicieli OFSW z wiceministrem pracy Radosławem Mleczko


W dniu 6 lutego 2014 r. przedstawiciele Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej Katarzyna Górna, Mikołaj Iwański i Artur Żmijewski spotkali się z ministrem Radosławem Mleczko. Celem spotkania było omówienie sytuacji socjalnej artystów i artystek w Polsce.

Obywatelskie Forum jest organizacją, która od lat sygnalizuje dramatyczną sytuację socjalną  twórców. Przedstawiciele OFSW wyrazili potrzebę stworzenia całościowego zbioru regulacji prawnych oraz programów, mających na celu poprawę sytuacji socjalnej i ekonomicznej artystów i artystek w Polsce. Dokument taki, który nazwaliśmy Paktem dla Artystów i Artystek, byłby porozumieniem pomiędzy twórcami a rządem. Celem porozumienia jest wdrożenie, w jak najszybszym czasie, zmian obejmujących:

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych uwzględniające specyfikę zawodu twórców (opieka zdrowotna, system emerytalny, rentowy, ubezpieczenie  od bezrobocia, zabezpieczenia rodzicielskie);
Regulacje dotyczące podatku dochodowego i innych;
Uporządkowanie regulacji w zakresie zarządzania prawami autorskimi (ten problem dotyczy szczególnie artystów wizualnych);
Uwzględnienie w ustawie o związkach zawodowych możliwości zrzeszania się niezależnych twórców;
Regulacje dotyczące przyznawania dotacji, gwarantujących artystom i artystkom realne wynagrodzenie za pracę na rzecz kultury i sztuki.

Minister Mleczko wyraził zrozumienie dla potrzeby stworzenia całościowych regulacji. Jednocześnie, wobec toczącej się publicznie debaty dotyczącej „oskładkowania” umów cywilnoprawnych  za priorytetowe uznał  rozmowy mające na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia społecznego artystów i artystek. Wskazał na potrzebę wykorzystania doświadczeń innych państw UE.
Uczestnicy spotkania uznali, że w dalszych pracach uzasadniona wydaje się współpraca ekspertów ze strony rządowej z przedstawicielami OFSW. W związku z powyższym minister Mleczko zadeklarował nawiązanie w tej sprawie kontaktu i współpracy również z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Finansów.

OFSW zobowiązało się sformułować wstępne propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

Jako przedstawiciele środowiska twórców jesteśmy zadowoleni, że podnoszona od kilku lat przez OFSW kwestia fatalnej kondycji twórców i braku systemowych rozwiązań znalazła oczekiwany odzew ze strony rządowej, oraz że Ministerstwo Pracy zadeklarowało gotowość przystąpienia do prac nad zmianami.

Uzgodniliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się na początku marca i poprzedzone zostanie spotkaniami roboczymi z udziałem ekspertów.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza