czwartek, 22 stycznia 2015

Zapraszamy do podpisywania Porozumień w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów i artystek na 2015 rok


Szanowni Państwo,

W 2014 roku Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej zawarło pierwsze "Porozumienia w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla Artystów i Artystek" z instytucjami kultury w całej Polsce. Był to dla nas 
niezwykle ważny gest solidarności środowiskowej, będący krokiem do ogólnej poprawy sytuacji artystów wizualnych, zarówno w sferze ekonomicznej jak i socjalnej. 

W imieniu artystów i artystek chcielibyśmy ogromnie podziękować za współpracę w 2014 roku. Wyrażamy także nadzieję, iż mogą Państwo oficjalnie zadeklarować kontynuację podpisywania „Porozumień” w roku 2015. 

OFSW zaprasza stronę instytucjonalną do kontynuacji praktyki wypłacania honorariów za udział w wystawie, która w wpływa nie tylko na podwyższenie bardzo niskich zarobków twórców, ale przede wszystkim zmienia sposób myślenia o pracy artysty, za którą jak za każdą pracę należy się wynagrodzenie.

Zachęcamy instytucje, aby w miarę możliwości budżetowych podnosiły dotychczas deklarowane stawki. Zeszłoroczne „Porozumienia” zawarte były w trakcie trwania roku budżetowego 2014. Mamy nadzieję, że tegoroczne budżety w większym stopniu przewidują konieczność kontynuowania dobrych praktyk polegających na wypłacaniu artystom i artystkom wynagrodzenia za udział w wystawach. Kontynuowanie tego procesu w kolejnych latach, ma na celu urealnienie budżetów instytucji tak, aby uwzględniały one rzeczywistą wartość pracy artystów i artystek biorących udział w wystawach czy projektach. W roku 2015 rekomendujemy minimalne podniesienie stawek do 1000 pln (wystawa zbiorowa), 1600 pln (tzw mała wystawa indywidualna "project room") i 4000 pln (wystawa indywidualna).

Korespondencję prosimy przesyłać na nasz adres forumsztukiwspolczesnej@gmail.com
Podpisane "Porozumienia" na 2015 rok w postaci skanów dokumentów drogą e-mailową jak i na nasz adres, tak byśmy mogli umieścić to na stronie OFSW:

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
z dopiskiem: Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Porozumienia 2015
Pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

Podpisanie „Porozumienia” z OFSW przez instytucje, jest wskazaniem włączenia regulacji wypłacania artystom i artystkom honorariów za udział w wystawach do stałych praktyk w instytucjach kultury i sztuki.


Z wyrazami szacunku 
Członkowie sekretariatu,
Obywatelskie Forum Sztuki WspółczesnejTREŚĆ POROZUMIENIA 2015
plik do pobrania https://www.dropbox.com/s/wftu6f7xy2jnxbz/OFSW%20Porozumienie%202015.doc?dl=0

INSTRUKCJA: Każda instytucja indywidualnie określa i wpisuje kwoty minimalnych wynagrodzeń, jak i ma możliwość zmiany i poszerzenia pól wypłacania wynagrodzeń, np.: dopisując projekty w przestrzeni publicznej zamiast wystaw, jeśli ich nie organizuje. Negocjacje stawek pomiędzy OFSW, a placówkami kultury odbywają się indywidualnie drogą e-mailową. Nie negocjujemy zmian zapisu "Porozumienia". Po uzyskaniu zgody obydwu stron, podpisany dokument prosimy wysłać na adres:


Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

z dopiskiem: 
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Porozumienia 2015
Pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa


POROZUMIENIE W SPRAWIE MINIMALNYCH WYNAGRODZEŃ
DLA ARTYSTÓW I ARTYSTEK NA ROK 2015


PREAMBUŁA
Instytucje kultury, artyści i artystki są zainteresowani uregulowaniem zasad wzajemnej współpracy - częścią tej regulacji jest wypłacanie wynagrodzeń artystom i artystkom przez instytucje kultury. Obie strony: Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, reprezentujące środowisko artystów i dyrektorzy instytucji kultury, reprezentujący stronę instytucjonalną, działając we wspólnej sprawie na rzecz dobra kultury i jej twórców, zgadzają się, że regulacje wpłyną pozytywnie na uznanie wartości pracy twórców i podkreślą rolę instytucji we wspieraniu ich pracy. Strony ustaliły treść poniższej deklaracji, mając nadzieję, że jest ona wstępem do zawarcia nowego kontraktu społecznego pomiędzy Państwem a artystami. Nowy kontrakt społeczny nazywamy "Paktem dla Artystów i Artystek", będzie rozwinięciem regulacji w sztuce i kulturze, zapoczątkowanych przez "Pakt dla Kultury".

TREŚĆ POROZUMIENIA
Instytucje deklarują wypłacanie wynagrodzeń artystkom i artystom, w związku z ich udziałem zarówno w wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych oraz projektach artystycznych w roku 2015.

Minimalne wynagrodzenie za udział w wystawie zbiorowej w roku kalendarzowym 2015, nie będzie niższe niż ..00,00 PLN brutto. Dotyczy to wystawiania dzieł wypożyczanych bezpośrednio od twórców i artystów. Powyższe deklarowane wynagrodzenie, nie będzie zawierać innych kosztów, jak np. kosztów produkcji pracy, kosztów transportu, zakwaterowania, kosztów przejazdu, itd.

Minimalne wynagrodzenie za udział w małej wystawie indywidualnej  np.  jednej pracy lub zbiorowej złożonej z prac dwojga artystów w roku kalendarzowym 2015, nie będzie  niższe niż ..00,00 PLN brutto. Powyższe deklarowane wynagrodzenie, nie będzie zawierać innych kosztów, jak np. kosztów produkcji pracy, kosztów transportu, zakwaterowania, kosztów przejazdu, itd.

Minimalne wynagrodzenie za udział w wystawie indywidualnej nie będzie niższe niż ..00,00 PLN brutto. Powyższe deklarowane wynagrodzenie, nie będzie zawierać innych kosztów, jak np. kosztów produkcji pracy, kosztów transportu, zakwaterowania, kosztów przejazdu, itd.

Minimalne wynagrodzenie za udział w wystawie dzieł udostępnianych w przestrzeni internetowej [np. udostępnienie filmu w internecie, cyfrowej filmotece, itp.], na zasadzie wypożyczenia lub udzielenia niewyłącznej licencji, nie może być niższe niż ..00,00 PLN brutto.

Jeśli deklaracja zostanie przedłużona na rok 2016 i lata następne, wymienione kwoty minimalnych wynagrodzeń dla artystek i artystów wzrosną do wynegocjowanej na nowo wartości uzależnionej również od możliwości budżetowych instytucji.

Wszystkie koszty realizacji i udostępnienia wystawy/ projektu artystycznego tj. honoraria, koszty przejazdów, noclegu, koszty produkcji prac i częściowe zwroty kosztów produkcji prac uzależnione są od posiadanego przez instytucje budżetu gwarantowanego im przez organizatora.


Nazwa instytucji

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza