poniedziałek, 18 stycznia 2010

Spotkanie zespołów roboczych, 15 stycznia 2010

15 stycznia 2010 w Zachęcie w Warszawie odbyło się spotkanie zespołów roboczych oraz sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Omówiono następujące kwestie:

1. Forma prawna OFSW

Monika Zielińska przedstawiła potencjalne formy prawnego ukonstytuowania się Forum. Wobec pojawiających się głosów, by Forum zostało powołane oficjalnie, wspólnie postanowiliśmy, że przyjmie formę stowarzyszenia zwykłego, które nie wymaga skomplikowanych procedur (zwalnia nas ze zbytecznej biurokracji) i nie pociąga za sobą obowiązkowych składek. Regulamin stowarzyszenia opracuje zespół roboczy „Standardy i Procedury”. Cele stowarzyszenia opracuje sekretariat na podstawie nadesłanych przez zespoły robocze postulatów.

2. Potrzeba stworzenia zespołu roboczego Galerie Komercyjne

Podczas prac grupy „Organizacje pozarządowe” powstał problem różnego charakteru postulatów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli galerii, które (z racji na częstą podwójną osobowość prawną) wchodziły w skład tego samego zespołu roboczego.

3. Reprezentacja Forum

Postanowiliśmy, że reprezentację Forum stanowić będą sekretariat oraz liderzy poszczególnych zespołów roboczych lub delegowane przez nich osoby.

4. Cele wewnątrzśrodowiskowe i postulaty kierowane na zewnątrz

Wskazane przez zespoły robocze problemy postanowiliśmy podzielić na takie, które jako środowisko powinniśmy próbować rozwiązać sami (kwestie wewnątrzśrodowiskowe) oraz postulaty kierowane na zewnątrz – cele polityczne (do rozwiązania na drodze lobbowania za zmianą prawa czy polityki ministerialnej).

5. Kodeks Dobrych Praktyk

Jednym ze sposobów rozwiązania problemów naszego środowiska będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, obejmującego różne pola (np. styk artyści – instytucje, instytucje – organizacje pozarządowe, instytucje – galerie komercyjne itd.). Pierwszą próbą zbadania jednego z tych pól będzie jawna ankieta przeprowadzona wśród instytucji publicznych, dotycząca wywiązywania się przez nie ze zobowiązań wobec artystów.

6. Cele polityczne

Postanowiliśmy, że w celu lobbowania za szerokimi celami, zmierzającymi do poprawy sytuacji sztuki współczesnej, Forum powinno porozumieć się z organizacjami z innych obszarów kultury w celu „zwarcia szeregów”.

7. Pozostałe wnioski

Na spotkaniu pojawiały się też głosy, że działania Forum zbyt koncentrują się na kwestiach finansowych i bytowych, a w mniejszym stopniu – formie i charakterze aktywności naszego środowiska. Wskazując na najistotniejsze problemy, prof. Waldemar Baraniewski poruszył m.in. kwestię utrwalania pamięci, niepodejmowaną w wystarczającym stopniu przez polskie instytucje (np. dokumentacja życia artystycznego czy przejmowanie artystycznych spuścizn).

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Adach, Waldemar Baraniewski, Anna Baumgart, Leszek Czajka, Agnieszka Czarnecka, Anna Eichler, Łukasz Gorczyca, Katarzyna Górna, Dorota Jarecka, Joanna Kiliszek, Piotr Kosiewski, Agnieszka Kurant, Katarzyna Majak, Magda Materna, Krystyna Piotrowska, Katarzyna Redzisz, Bartek Remisko, Agnieszka Rudzińska, Karol Sienkiewicz, Jarosław Suchan, Michał Suchora, Agnieszka Sural, Monika Szewczyk, Milada Ślizińska, Teresa Śmiechowska, Hanna Wróblewska, Monika Zielińska, Artur Żmijewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz