sobota, 15 marca 2014

Stanowisko OFSW w sprawie Manifesta 10

My, artyści i kuratorzy, krytycy sztuki, pracownicy kultury, skupieni w Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej, wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec agresji militarnej na Krymie i groźby wojny, wynikającej z agresywnej, przemocowej polityki Rosji wobec Ukrainy.

W tej sytuacji wyrażamy sprzeciw wobec stanowiska kuratora Manifesta 10, Kaspera Königa, które odczytujemy jako wspierające agresywną politykę prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Stanowisko kuratora opublikowane na stronie Manifesta 10 brzmi jak akt lojalności wobec poczynań rosyjskiego prezydenta, rządu i parlamentu. 
                                                             
Chcemy przypomnieć organizatorom wystawy, że Rosja dokonała aneksji Krymu, prowadzi działania militarne w dużej skali skierowane na zastraszenie Ukrainy i jej sąsiadów i mogące być przygotowaniem do inwazji lądowej na terytorium Ukrainy.

Przez ostatnich 20 lat nauczyliśmy się traktować Rosję i Rosjan jak partnerów w działaniach kulturalnych. I dziś pamiętamy, że są przynajmniej dwie Rosje - jedna przyjazna, która chce wolnego i bezpiecznego świata; i druga Rosja, która chce własnej dominacji wymuszanej restrykcyjnym prawem i wojskową siłą. 

Zdarzają się sytuacje, gdy nie należy za wszelką cenę realizować projektu, w który - i to jesteśmy w stanie zrozumieć - włożyło się już tak wiele organizacyjnego wysiłku. Sytuacja, gdy gospodarzem imprezy jest kraj terroryzujący swoich sąsiadów i zawłaszczający ich terytorium, do takich właśnie należy. 

Jest też odpowiedzialnością głównego kuratora Manifesta 10, by nie korumpować artystów obietnicą uczestnictwa, gdy ceną za to jest pośrednie i bezpośrednie wspieranie reżimu Władimira Putina. Wezwanie do bierności, jakie sformułował Kasper König, nie powinno mieć miejsca w obecnej sytuacji. Dyskredytowanie w opublikowanym stanowisku wszelkich spodziewanych protestów, nazywanie ich omyłką, lub taniochą, jest nie fair wobec tych, którzy mają odmienne zdanie niż kurator Manifesta: "[…] it would be a mistake to reduce our possibilities down to the level of just making a particular political statement".

Kultura nie może być zakładnikiem reżimów, musi zachować faktyczną, a nie limitowną przez restrykcyjne prawo wolność. Kultura nie może być bierna.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Мы, художники и кураторы, критики и работники культуры, связанные с Гражданским Форум Современного Искусства, выражаем наше глубокое несогласие с военной агрессией в Крыму, а также угрозой войны, которая вызвана агрессивной силовой политикой России по отношению к Украине.

В этой ситуации мы выражаем наше несогласие с позицией куратора Manifesta 10 Каспера Кенига, в которой мы видим поддержку агрессивной политики президента Российской Федерации Владимира Путина. Позиция куратора, опубликованная на веб-сайте Manifesta 10, звучит как акт лояльности по отношению к действиям российского президента, правительства и парламента. 

Хотим напомнить организаторам выставки, что Россия совершила аннексию Крыма, и ведет масштабные военные действия, направленные на устрашение Украины и ее соседей. Эти действия могут быть приготовлением к вторжению на территорию Украины. 

В последние 20 лет мы научились воспринимать Россию и россиян как партнеров в сфере культуры. И сегодня мы помним, что существует по крайней мере две России - одна из них дружелюбная, стремящаяся к свободному и безопасному миру; и вторая Россия, которая хочет господствовать с помощью репрессивного права и военной силы.

Бывают ситуации, когда не стоит любой ценой осуществлять проект, в который - и это можно понять - уже вложено так много организационных усилий. Ситуация, в которой хозяином проекта является государство, терроризирующее своих соседей и присваивающее их территорию, относится именно к таким ситуациям.

Ответственность главного куратора Manifesta 10 - не коррумпировать художников обещанием участия, когда ценой этого является опосредованная или непосредственная поддержка режима Владимира Путина. Призыв к пассивности, который сформулировал Каспер Кениг, не должен иметь места в теперешней ситуации. Опубликованная позиция куратора дискредитирует все ожидаемые протесты, называя их дешевой провокацией. Это несправедливо по отношению к тем, кто придерживается иного мнения, чем куратор Manifesta: "было бы ошибкой ограничить наши возможности всего лишь шансом сделать какие-то политические заявления".

Культура не может быть заложником режима, она должна сохранить настоящую, не ограниченную репрессивными законами свободу. Культура не может быть пассивной

---------------------------------------------------------------------------------------------
We, artists, curators, art critics, and cultural workers gathered around the Warsaw-based Civic Forum for Contemporary Art, express our profound objection to the military aggression in the Crimea and the threat of war resulting from Russia's violent policy towards Ukraine.

Given this situation, we declare our resistance to the position taken by the curator of Manifesta 10, Kasper König, which we read as supportive of the aggressive policies of Vladimir Putin, President of the Russian Federation. The statement of the curator, published on the website of Manifesta 10, resembles a declaration of loyalty to the Russian President, government, and parliament, in implicit support of their actions.

We wish to remind the organizers of the exhibition that Russia has annexed Crimea, and is carrying out a large scale military operation, the aim of which is to threaten Ukraine and its neighbors, and potentially prepare for a ground invasion of Ukrainian territory.

Over the last 20 years we have learned to see Russia and the Russians as partners in cultural activities. Today we are reminded that there are at least two Russias: the first one is friendly, striving for a free and safe world, while the second desires domination over others imposed through restrictive laws and military power.

There are situations in which an event should not be carried out at any price, even as we recognize the significant organizational effort that has already been expended. A situation in which the country hosting the event is terrorizing its neighbors and annexing their territory is just such a case.

When participating in an exhibition comes at the price of giving direct or indirect support to Vladimir Putin's regime, it is the responsibility of the curator not to corrupt artists by planning their participation. The call for passivity made by Manifesta 10's Kasper König should never have happened.

The published statement discrediting all protests in advance by calling them mistakes and cheap provocations is unfair to those whose opinions differ from the one presented by the curator of Manifesta, namely that "it would be a mistake to reduce our possibilities down to the level of just making a particular political statement."

Culture cannot let itself be taken hostage by regimes; it needs to retain real freedom, unlimited by restrictive law. Culture cannot be passive.

1 komentarz: