poniedziałek, 20 października 2014

Relacja z konkursu dotyczącego wyboru na stanowisko dyrektora GSW Bunkier Sztuki w Krakowie.


Relacja Marty Deskur, przedstawicielki OFSW, z konkursu na stanowisko dyrektora GSW Bunkier Sztuki w Krakowie. Część pierwsza
Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 07.10.2014 r.
Planowany drugi etap Konkursu ma mieć miejsce 27.10.2014 r.
Uwagi i zastrzeżenia dotyczące procedury konkursowej:
1) Skład komisji konkursowej nie odzwierciedla wysokiego poziomu eksperckiego. Większość członków komisji nie jest ekspertami od sztuk wizualnych, a urzędnikami pełniącymi funkcje w organizacjach i wydziałach od spraw kultury. Komisja nie reprezentuje wysokiego poziomu merytorycznego.
2) List do Pani Prezydent Magdaleny Sroki, Przewodniczącej Komisji Konkursowej, w sprawie wyrażenia wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu jednego z członków komisji z powodu pozostawania w stosunku prawnym lub formalnym z jednym z kandydatów (treść listu jest do wglądu poniżej).

Wraz z jednym z członków komisji konkursowej - przedstawicielem GSW Bunkier Sztuki Krzysztofem Siatką, w dniu 17.10.2014 r. złożyliśmy na dziennik podawczy pismo / list do Przewodniczącej Komisji pani M. Sroki. W liście zgłaszamy nasze stanowisko wyrażone już podczas pierwszego posiedzenia komisji, jakim są zastrzeżenia co do stosunku łączącego członka Komisji pana Piotra Lelka i kandydata na stanowisko dyrektora pana Karola Hordzieja. Pismo zostało przesłane do wiadomości wszystkich członków komisji.

3) Dokumenty dostarczone  do pracy Komisji Konkursowej:

Dokumenty dostarczone komisji, a służące do pracy nad wyborem kandydata, są w moim przekonaniu niedostateczne. Członkowie komisji otrzymują ksero autorskich projektów koncepcji i skrót zawierający informacje o każdym kandydacie z podstawowymi danymi kandydatów tj.: imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej i znajomość języków. Do odpowiedniej oceny kandydatów komisji przydałyby się informacje, których nie dostajemy tj.: pełne CV kandydatów, w których często kandydat podaje wiele ciekawych informacji jak zakres pełnionych w innych instytucjach obowiązków, jak dużym zespołem zarządzał, czy miał do czynienia np. z adaptacja, remontami budynków itp. Nie dostajemy kopii listów rekomendujących kandydatów, ani żadnych innych dołączonych do dossier kandydata dokumentów. Oczywiście jest wgląd do tych materiałów, ale uważam, że to i tak jest na minus proceduralny. Pierwsze posiedzenie odbyło się w takim tempie, że nie sposób było się z dokumentami zapoznać.
4) Informacje, które otrzymali kandydaci i czas na przesłuchanie kandydata:

Kandydaci dostali zbiorczego e-maila (nie indywidualnie) z informacją, że zakwalifikowali się do II etapu, a posiedzenie komisji odbędzie się 27 października w godzinach porannych i rozmowa poprzedzona będzie sprawdzianem znajomości języka obcego. Zastanawiające jest, ile czasu jest przeznaczone na przesłuchanie jednego kandydata. Czy uczciwe przesłuchanie 9 osób w jednym dniu jest możliwe?
Wedle protokołu z konkursu na dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, było 8 kandydatów, a na przesłuchania przeznaczone były dwa dni: pierwszy dzień - 2 osoby, przerwa, 3 osoby; drugi dzień - 3 osoby.

5) Informacje jakie uzyskałam z Urzędu Miasta:
- Maili prywatnych członków komisji nie możemy udostępnić, gdyż nie mamy na to ich zgody.
- Zgodnie z ustaleniami na I posiedzeniu, każdy z członków Komisji konkursowej może przesłać swoje wytyczne do oceny merytorycznej kandydata, dlatego też proszę Panią o przesłanie takich wytycznych. Następnie przygotujemy zestaw wszystkich kryteriów, które prześlemy do akceptacji członkom Komisji. 
- w protokole z I posiedzenia Komisji Konkursowej uwzględnione zostaną Pani uwagi dot. oświadczenia pozostania w stosunku prawnym lub faktycznym. 
- kandydata wybieramy drogą konsensusu. Członkowie komisji przyznają punkty „dla swojej wygody”. W ten sposób powstaje lista rankingowa. Wybieramy z 3 finałowej. Jak nie ma konsensusu w drodze głosowania to Komisja wybiera kandydata zwykłą większością głosów.
- II posiedzenie Komisji konkursowej przewidujemy w godzinach od 11.00 do ok. 17.00. Mamy 9 kandydatów i na każdego przeznaczamy od 15 do 30 minut i jeszcze musimy doliczyć jedną lub dwie przerwy.
- do konkursu zaproszeni zostali dwaj członkowie Stowarzyszenia AICA Pan Andrzej Szczerski i Pani Krystyna Czerni, wyłącznie z głosem doradczym.


Marta Deskur przedstawicielka OFSW


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza