wtorek, 7 października 2014

Notatka ze spotkania przedstawicieli OFSW i Komisji Środowiskowej "Pracownicy Sztuki" w Ministerstwie Kultury z dnia 4 września 2014

Informacja o spotkaniu przedstawicieli Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza z Ministrą Kultury prof. Małgorzatą Omilanowską, które odbyło się w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w dn. 04.09.2014 r.

Ze strony OFSW i IP obecni byli:
Katarzyna Górna (OFSW, IP)
Mikołaj Iwański (OFSW, IP)
Zuzanna Janin (OFSW)
Artur Żmijewski (OFSW)
Kaja Malanowska (IP)
Maria Czykwin (IP)
Justyna Tafel (IP)
Igor Stokfiszewski (IP)

Ze strony MKiDN w spotkaniu uczestniczyli:
Małgorzata Omilanowska (Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Zenon Butkiewicz (Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury)
Barbara Kotwica (Biuro Kadr i Szkoleń, odpowiedzialna za sprawy emerytalnego zaopatrzenia twórców)
Karol Zgódka (Naczelnik Wydziału Prawa Medialnego w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów) w zastępstwie pana Macieja Dydo Zastępcy Dyrektora DWIM

Celem spotkania było aktywne włączenie się Ministerstwa Kultury w proces regulacji problemów socjalnych i pracowniczych, z jakimi muszą się mierzyć twórcy różnych branż: artyści wizualni, muzycy, pisarze, aktorzy, twórcy teatru, filmowcy, tancerze. W proces tych regulacji włączyło się już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Reprezentanci twórców przedstawili działania OFSW i IP (od Strajku Artystów począwszy, poprzez Porozumienie o Minimalnych Wynagrodzeniach dla Artystów i Artystek, po propozycję zmian w regulaminach przyznawania dotacji z środków MKiDN). Za cel strategiczny uznano włączenie twórców do systemu ubezpieczeń społecznych, co łączy wszystkie branże. Wreszcie naszkicowano mapę prac w roboczych zespołach branżowych z udziałem przedstawicieli odpowiednich departamentów MKiDN.

Zdefiniowano następujące zadania:

     systemowe zobligowanie instytucji kultury do wypłacania wynagrodzeń twórcom;
     likwidacja luk w systemie przyznawania dotacji, które umożliwiają instytucjom odmowę wypłacania twórcom wynagrodzeń lub ich drastyczne zaniżanie;

     umożliwienie absolwentom szkół artystycznych, zwłaszcza szkół teatralnych, wykonywania pracy w zawodzie;

     cofnięcie zmian w systemie podatkowym, które ograniczają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu i traktują indywidualnych twórców jak dochodowe przedsiębiorstwa;

     wprowadzanie zasady parytetu w ciałach doradczych i decyzyjnych związanych z MKiDN, oraz wśród kadry profesorskiej uczelni artystycznych, zwłaszcza wyższych szkół plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych;

     rewizja zasad prowadzenia konkursów i nominacji dyrektorskich w instytucjach kultury tak, by uwzględniały one zasadę przejrzystości oraz hamowały karuzelę stanowisk w sektorze kultury;

     oczekujemy sformułowania odpowiedzi na Apel Środowisk Filmowych do MKDiN z dnia 26 czerwca 2012 roku o przeprowadzenie otwartych konsultacji środowiskowych dotyczących przekształceń państwowych studiów i wytwórni filmowych; w ramach konsultacji możliwe będzie określenie zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów nowych państwowych instytucji kultury oraz ich misji na konkurencyjnym rynku produkcji filmowej; 

     wprowadzenie różnorodności w sposobach finansowania i modelach produkcji filmowej, stwarzających alternatywę dla PISF, m.in. przez przywrócenie właściwej roli państwowych studiów i wytwórni filmowych;

     wprowadzenie rozwiązań systemowych gwarantujących skuteczne i transparentne wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na kinematografię polską; dotyczy to w szczególności usprawnienia mechanizmu przepływu finansowego PISF-producenci-dystrybutorzy-właściciele kin – i z powrotem;

     zapewnienie pisarzom faktycznego udziału w dochodach ze sprzedaży książek oraz zagwarantowanie tantiem z ich wypożyczania, oraz cyfrowego odtwarzania i kopiowania;

     zniesienie zaporowych cen książek oraz monopolu dużych sieci księgarskich;

     wypłacenie pracownikom uczelni artystycznych podległych MKiDN zaległej drugiej transzy podwyżek zaplanowanych na ten rok w szkolnictwie wyższym; 

     ograniczenie możliwości przekazywania prowadzenia instytucji kultury podmiotom wyłonionym w drodze przetargu, zwłaszcza wobec zaistniałych w ostatnim czasie nieprawidłowości.

Ministra Małgorzata Omilanowska i reprezentanci środowisk twórczych określili rolę MKiDN w pracach nad włączeniem artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych –  strony zwróciły uwagę, że zobligowanie instytucji kultury do wypłacania wynagrodzeń twórcom tworzy materialną podstawę do włączenia ich do systemu ubezpieczeń i jest w gestii MKiDN.

Twórcy zgłosili pilną potrzebę wykonania badań ilościowych dotyczących środowisk twórczych, aby we współpracy z MKiDN oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, szybciej wprowadzić wyżej wymienione regulacje. 

Ministra Małgorzata Omilanowska zadeklarowała wyznaczenie osób z poszczególnych departamentów dedykowanych obszarom problemów omawianych na spotkaniu, które kontynuować będą rozmowy z przedstawicielami twórców, a Zenon Butkiewicz stworzył z twórcami kalendarz spotkań na nadchodzące tygodnie.

Oprac. Sekretariat Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, 
Prezydium Komisji „Pracownicy Sztuki” OZZ Inicjatywa Pracownicza


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza